top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cofia Ddweud Cadw'n Ddiogel Speak Out Stay safe

Annwyl Riant/Gofalwr

Rhaglen Cofia Ddweud. Cadwa’n ddiogel yr NSPCC

Mae’n bleser gennyf roi gwybod i chi ein bod yn cymryd rhan yn Rhaglen Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. yr NSPCC Rhaglen y tymor hwn. Mae Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. yn rhaglen ar gyfer plant rhwng 5 ac 11 oed sy’n ceisio helpu plant i ddeall camdriniaeth yn ei holl ffurfiau a chydnabod arwyddion cam-drin. Mae’r plant yn cael eu dysgu i ddweud wrth oedolyn diogel neu Childline os oes rhywbeth yn eu poeni.

Mae’r rhaglen hon sy’n addas i blant yn cyd-fynd â’r cwricwlwm ac mae’n cynnwys gwasanaethau ar-lein sy’n addas i’r oedran. Rydym hefyd wedi adolygu gweithgareddau ategol ar gyfer yr ystafell ddosbarth a’u cynnwys yn y rhaglen. Mae’r cynnwys yn cael ei gyflwyno mewn ffordd rhyngweithiol a llawn hwyl gyda chymorth masgot yr NSPCC, Buddy. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. ewch i www.nspcc.org.uk/speakout.

Arolwg adborth ar gyfer disgyblion 7-11 oed

Hoffai’r NSPCC gasglu adborth gan ddisgyblion rhwng 7 ac 11 oed am y rhaglen Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. er mwyn canfod faint mae nhw wedi’u dysgu. Bydd hyn yn gwbl wirfoddol a gall plant gymryd rhan yn y rhaglen hyd yn oed os nad ydynt yn cymryd rhan yn yr arolwg.

· Mae holl gwestiynau’r arolwg yn aml-ddewis ac yn canolbwyntio ar y rhaglen.

· Mae ymatebion yr arolwg yn ddienw ac yn gyfrinachol. Fodd bynnag, os bydd athro, yn y broses o gwblhau’r arolwg, yn poeni am les disgybl (e.e. drwy rywbeth mae disgybl yn ei ddweud) byddwn yn dilyn gweithdrefnau diogelu’r ysgol.

· Fodd bynnag, os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn gymryd rhan yn yr arolwg, llofnodwch y slip isod a’i ddychwelyd i athro dosbarth eich plentyn.

· Os ydych chi wedi cytuno i’ch plentyn gymryd rhan yn yr arolwg a bod eich plentyn yn newid ei feddwl ar y diwrnod, mae hynny’n iawn hefyd.


Adnoddau ychwanegol i deuluoedd gan yr NSPCC er mwyn helpu i gadw plant yn ddiogel

Mae’r NSPCC wedi rhannu rhywfaint o wybodaeth bwysig isod am adnoddau a chefnogaeth ehangach yr NSPCC i helpu i gadw plant yn ddiogel.


Cefnogaeth Rhiant/Gofalwr

Cymerwch olwg ar wybodaeth, cefnogaeth, cyngor a gweithgareddau gan yr NSPCC ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Gweithgareddau i ymestyn dysgu gartref

Cymryd rhan mewn gemau a gweithgareddau gartref i helpu plant i ddysgu am ddweud eu dweud a chadw’n ddiogel.

www.nspcc.org.uk/activitiesHwb Diogelwch Ar-lein

I gael gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau diogelwch ar-lein gan gynnwys gemau, cyfryngau cymdeithasol, rhannu lluniau, rheolaethau rhieni a mwy.


Gwefan O dan 12 Childline

Mae gan Childline wefan hygyrch sy’n cynnwys cyngor, cefnogaeth, gemau a gweithgareddau. Gall plant newid yr iaith, chwyddo’r testun a gwrando ar y cynnwys hefyd.


Siarad PANTS gyda’ch plant

Sgwrs syml yw Siarad PANTS i helpu i gadw plant yn ddiogel rhag camdriniaeth rywiol. Mae pob llythyren o PANTS, o P i S, yn darparu rheol syml ond gwerthfawr. Llwythwch yr adnoddau am ddim i lawr yn www.nspcc.org.uk/pants.Gobeithio y bydd y wybodaeth hon am yr NSPCC a’r rhaglen Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. yn ddefnyddiol. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill.


Yn gywir,

Rhys ap Gwyn

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ffurflen tynnu’n ôl o’r AROLWG ar gyfer Rhieni/Gofalwyr – plant 7-11 oed yn unig

Nid wyf yn rhoi caniatâd i (Enw’r disgybl) gymryd rhan yn y gwaith o lenwi Arolwg Disgyblion yr NSPCC ar ôl i’r rhaglen Cofia ddweud. Cadwa’n ddiogel. gael ei chyflwyno.

Llofnod (Rhiant/Gofalwr) : Dyddiad: __________Dear Parent/Carer


NSPCC’s Speak out. Stay safe. programme


I am pleased to inform you that we are participating in the NSPCC’s Speak out. Stay safe. Programme this term. Speak out. Stay safe. is a programme for children aged 5-11 which aims to help children understand abuse in all its forms and to recognise the signs of abuse.


Children are taught to speak out if they are worried, either to a safe adult or Childline.

This child friendly programme is aligned with the curriculum and consists of age appropriate virtual assemblies and supporting classroom based activities. The content is delivered in an engaging and interactive way with the help of the NSPCC mascot Buddy. If you would like to know more about the Speak out. Stay safe. programme visit www.nspcc.org.uk/speakout.


Feedback survey for pupils aged 7-11


The NSPCC would like to gather feedback from pupils aged between 7-11 about the Speak out. Stay safe. programme to gauge their learning. This will be voluntary and children can still take part in the programme if they don’t take part in the survey.


· All survey questions are multiple choice and focussed on the programme.

· The survey is anonymous and confidential. However, if in the process of completing the survey, a teacher becomes concerned for a pupil’s welfare (e.g., through something a pupil says) we will follow our school’s safeguarding procedures.

· If you do not want your child to take part in the survey, sign the slip below and return it to your child’s class teacher.

· If you have agreed that your child can take part in the survey but your child changes their mind on the day, that is also okay.

Additional NSPCC resources for families to help keep children safe


The NSPCC have shared some important information below on wider NSPCC resources and support to help keep children safe.

Parent/Carer support

Take a look at information, support, advice and activities from NSPCC for parent and carers.

Activities to extend learning at home

Take part in games and activities at home to help children learn about speaking out and staying safe.

www.nspcc.org.uk/activities

Online Safety Hub

For information on a range of different online safety topics including gaming, social media, sharing images, parental controls and more.

Childline – under 12’s

Childline have an accessible website with advice, support, games and activities. Children can change the language, enlarge text and also listen to the content.

Talk PANTS with your children

Talk PANTS is a simple conversation to help keep children safe from sexual abuse. From P through to S, each letter of PANTS provides simple but important messages. Download the free resources at www.nspcc.org.uk/pants.

I hope you find this information about the NSPCC and the Speak out. Stay safe. programme helpful. Please do contact me if you have any further questions.

Yours sincerely,


Rhys ap Gwyn

-----------------------------------------------------------------------------------------


Parent/carer SURVEY withdrawal form for children aged 7-11 only


I do not consent to (Name of pupil) ________________________ participating in the completion of the NSPCC Pupil Survey following the delivery of the Speak out. Stay safe. Programme.


Signed (Parent/Carer) :______________________Date: __________


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page