top of page
ysgol-bryn-onnen-pontypool_edited.jpg

Croeso
Welcome

Cartref | Home : Video

Ein Gwerthoedd Craidd: 
Our Core Values: 

​Croeso i Ysgol Bryn Onnen, ysgol gynradd fywiog a chynhwysol sydd wedi’i lleoli yng nghanol Pont-y-pŵl, Torfaen. Mae ein hysgol yn gwasanaethu’r gymuned leol ac yn darparu addysg i blant rhwng 3 ac 11 oed. Yn Ysgol Bryn Onnen, rydym wedi ymrwymo i ddarparu addysg o ansawdd uchel sy’n cwrdd ag anghenion pob plentyn. Mae ein hathrawon profiadol ac ymroddedig yn gweithio’n galed i greu amgylchedd dysgu ysgogol a heriol lle gall pob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

Rydym yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg, sy’n rhoi’r cyfle i ddisgyblion dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ymfalchiwn yn ein hetifeddiaeth a’n diwylliant Cymreig, a chredwn fod y gallu i siarad Cymraeg yn sgil bwysig a fydd o fudd i’n disgyblion yn y dyfodol.

Ein gweledigaeth yw creu amgylchedd dysgu diogel, croesawgar a chynhwysol lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i barchu. Ein nod yw darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy'n hybu datblygiad sgiliau allweddol ac yn annog creadigrwydd, chwilfrydedd ac annibyniaeth.

Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau a chlybiau allgyrsiol, gan gynnwys chwaraeon, cerddoriaeth a drama, i gyfoethogi profiad dysgu’r disgyblion. Credwn fod cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yn helpu i ddatblygu gwaith tîm, hunanhyder a sgiliau cymdeithasol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda rhieni, gofalwyr a’r gymuned ehangach i gefnogi dysgu a datblygiad ein disgyblion. Mae ein corff llywodraethu wedi ymrwymo i sicrhau bod ein hysgol yn darparu’r addysg orau bosibl i’n holl ddisgyblion.

Welcome to Ysgol Bryn Onnen, a vibrant and inclusive primary school located in the heart of Pontypool, Torfaen. Our school serves the local community and provides education for children aged between 3 and 11 years old. At Ysgol Bryn Onnen, we are committed to providing a high-quality education that meets the needs of every child. Our experienced and dedicated teachers work hard to create a stimulating and challenging learning environment where all pupils can achieve their full potential.

We offer a Welsh-medium education, which provides pupils with the opportunity to receive their education through the medium of Welsh. We are proud of our Welsh heritage and culture, and we believe that the ability to speak Welsh is an important skill that will benefit our pupils in the future.

Our vision is to create a safe, welcoming and inclusive learning environment where every child feels valued and respected. We aim to provide a broad and balanced curriculum that promotes the development of key skills and encourages creativity, curiosity and independence.

We offer a range of extracurricular activities and clubs, including sports, music and drama, to enhance the pupils' learning experience. We believe that participation in these activities helps to develop teamwork, self-confidence and social skills.

We work in close partnership with parents, carers and the wider community to support the learning and development of our pupils. Our governing body is committed to ensuring that our school provides the best possible education for all our pupils.

Cartref | Home : Staff
Cartref | Home : Staff

 

 

Neges gan y Pennaeth

 

Yma yn Ysgol Bryn Onnen ein bwriad yw magu disgyblion sydd a'r sgiliau a rhinweddau fydd yn angenrheidiol ar gyfer bywyd yng nghanol yr unfed ganrif ar hugain. 

Wrth wneud hyn nid ydyn yn cyfyngu at ddatblygu disgyblion yn academaidd yn unig ond yn hytrach datblygu pobl ifanc iachus a gwybodus all gyfranu at y gymdeithas y maent yn byw ynddi.

 

Mae'r ysgol yn ymrwymo at hyrwyddo yr Iaith Gymraeg, treftadaeth a diwylliant Cymru.

 

Os hoffech ymweld a'r ysgol mae pob croeso trwy apwyntiad;

01495 772284

head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk 
 


A word from the Headteacher


Our aim at Ysgol Bryn Onnen is to nurture pupils who have the skills and characteristics needed for life in the 21st century. 

We take pride in  how pupils develop during their time at our school; this isn't limited to their academic development, but aims at developing young people we can be proud of who are healthy and ethical contributors to the community.

The school is committed to promoting all aspects of Welsh language, culture and heritage; particularly in the local area.

 

Visits to the school by prospective parents are welcomed. Appointments can be arranged over the phone 01495 772284 or via email head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk.

Ein Blaenoriaethau Datblygu

Our Development Priorities

Fel ysgol, rydym bob amser yn ceisio gwella ein darpariaeth a’n haddysgeg. Dilynwch y ddolen isod i weld y blaenoriaethau rydym yn gweithio arnynt y flwyddyn academaidd hon.​


As a school, we are always looking to improve our provision and our pedagogy. Follow the link below to see the priorities that we are working on this academic year.

Cartref | Home : About

Prospectws

Prospectus

​Rydym yn falch i rannu ein prosbectws ysgol ar gyfer teuluoedd newydd i’n hysgol. Lawrlwythwch gopi yma. E-bostiwch swyddfa'r ysgol (head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk) i gael copi papur neu i drefnu ymweliad.

We are proud to share our school prospectus for new families to our school. Download a copy here or email the school office (head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk) for a paper copy or to arrange a visit.

Cartref | Home : About

Ysgol Bryn Onnen, Y Farteg, Pontypwl, Torfaen, NP4 7RT
Ffon -Telephone: 01495 772284
E-bost - Email: head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk

Cartref | Home : Quote
bottom of page