Menu
Home Page
Home Page

Y Criw Cymraeg

Y Criw Cymraeg yw grwp o blant yr ysgol sydd yn frwdfrydig i hybu defnydd o'r Iaith Gymraeg tu fewn a thu fas yr Ysgol. Maent yn cwrdd dwywaith pob wythnos i drafod syniadau ac i werthuso effaith eu syniadau yn erbyn targedau'r siarter.

 

Mrs Meredith-Wood sy'n gyfrifol am oruwchwylio'r Criw ac yn eu helpu gyda'u trefniadau. Mae Mr Glyn Davies, cadeirydd y Llywodraethwyr, hefyd yn gyfrifol am helpu'r Criw!

 

 

The Criw Cymraeg are a group of children who are enthusiastic in promoting the Welsh language within and outside of the School. They meet twice a week to discuss ideas and to monitor the effects of their ideas against the charter's targets.

 

Mrs Meredith-Wood is responsible for overseeing y Criw and helping them with their arrangements. Mr Glyn Davies, chair of governors, is also responsible for helping Y Criw!

Top