Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

Ffon- 01495 772284

Fax- 01495 774730

 www.ysgolbrynonnen.com

 

 

12.12.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Dyma gylchlythyur olaf y tymor. Mae’n anhygoel faint mor gyflym mae’r tymor wedi mynd heibio a cymaint wedi digwydd yn yr ysgol.

                                               

Siarter Iaith

 

Llongyfarchiadau i bawb! Llwyddodd yr ysgol i enill Gwobr Arian Siarter Iaith. Da iawn y Criw Cymraeg a diolch yn fawr i Mrs Meredith-Woods am ei gwaith caled yn cydlynu. Diolch yn fawr i’r rhieni a siaradodd gyda yr aseswyr ar y dydd er mwyn sicrhau ein bod yn enill y wobr. Daliwch ati i ddefnyddio apiau Cymraeg a gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg fel y gallwn enill y wobr aur yn 2020.

 

Sioeau Nadolig

 

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i wylio y sioeau. Da iawn i’r holl blant am eu perfformiadau gwych ac i’r holl athrawon am eu gwaith caled yn ymarfer. Diolch i bawb a roddodd wobrau ar gyfer y raffl. Bydd yr arian a gasglwyd yn mynd tuag at bwyd ac anrhegion yn y partion Nadolig.

 

Partion

 

Bydd parti y Cyfnod Sylfaen ar ddydd Mawrth a pharti yr Adran Iau ar ddydd Mercher. Gall y plant ddod i’r ysgol mewn gwisgoedd parti ar y dydd o dan sylw.

 

Diwrnod olaf  y tymor

 

Dydd Gwener, Rhagfyr 20ed yw diwrnod olaf y tymor a bydd yr ysgol yn gorfffen am 3 30. Bydd y n ddiwrnod myfti. Does dim caniatad i blant ddod a theganau a gemau i’r ysgol ar y dydd.

 

Dear Parent / Guardian,

           

Siarter Iaith

 

Congratuations everyone! Last week the school was awarded the Silver Award from Siarter Iaith. Well done to all of the Criw Cymraeg and thank you to Mrs Meredith-Woods for all her work leading them. Thank you also to the parents who spoke to the assessors in the day. Please continue to use Welsh apps and listen to Welsh music at home so that we can go for the Gold Award in 2020.

 

Christmas Shows

 

Thank you to everyone who came to see our Christmas shows. Well done to all the pupils who performed brilliantly and the teachers who worked very hard preparing them. A big thank you to everyone who donated raffle prizes and all PTA members who helped on the show days. All of the money raised will go towards gifts and food for the children’s Christmas parties.

Christmas Parties

 

The Foundation Phase Christmas Party will be on Tuesday and the Key Stage 2 party on Wednesday. Children can wear party clothes to school for their party. School will finish at 3 30 as per usual on these days.

 

Last Day of Term

 

Friday, December 20th is the last day of term. School will finish at 3 30 as usual. Friday the 20th will be a mufti day but not a toy day. Children are not to bring toys or games with them to school. Also no heelies.

 

THIS WILL BE THE LAST PAPER VERSION OF THE NEWSLETTER. FROM JANUARY THE NEWSLETTER WILL BE AVAILABLE THROUGH SCHOOP, THE SCHOOL WEBSITE AND EMAI. PLEASE ENSURE YOU HAVE SIGNED UP TO AT LWAST ONE OF THESE.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

 

Digwyddiadau’r wythnos nesaf / Next week’s events:-

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Sioe Nadolig 3 a 4

Year 3 and 4 Christmas show 10 00 and 2 00

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

Parti Adran Iau

Key Stage 2 Party

Dydd Iau

Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Dowrnod myfti

Cyngerdd Mr Webb 2 00

Mufti day

Mr Webb concert 2 00

Top