Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

16.2.2023

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Mr Watkins

 

Heddiw ffarwelion ni a Mr Watkins sydd wedi gweithio yma yn Ysgol Bryn Onnen ers y flwyddyn 2000. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi dysgu cannoedd o ddisgyblion yr ysgol ac erbyn hyn mae nifer yn rieni yn yr ysgol a rhai hyd yn oed yn gweithio yma!

Dros y blynyddoedd mae Mr Watkins wedi rhoi o’i amser i redeg clybiau chwareon, clybiau newyddiaduraeth, i fynd ar deithiau addysgiadol ac i grfnogi Ffrindiau Bryn Onnen.

Rydym oll yn ddiolchgar iawn i Mr Watkins am ei holl waith dros y blynyddoedd.

 

Dymunwn yn dda i Mr Watkins a dymunwn pob lwc iddo yn ei yrfa newydd.

 

 

Gwyliau Hanner Tymor

 

Cofiwch nad oes ysgol i ddisgyblion yfory. Bydd yr ysgol yn ail-agor i bob disgybl ar ddydd Llun Chwefror 27ain.

 

Dyddiadau pwysig ar ol y gwyliau

 

Mawrth 1af     Dydd Gwyl Dewi

Mawrth 2il      Diwrnod y Llyfr

Mawrth 3ydd Bore Coffi Bl 3

Mawrth 16eg   Blwyddyn 4 i Fae Caerdydd

Mawrth 17eg   Dydd Trwynau Coch

Mawrth 31ain  Diwrnod olaf y tymor

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Osian

Derbyn             Eloise

Blwyddyn 1    Maci

Blwyddyn 2    Oliver C

Blwyddyn 3    Morgan O

Blwyddyn 4    Caerwyn G

Blwyddyn 6    Pippa

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

 

Meithrin          Evelyn P

Derbyn            Toby-Thomas

Blwyddyn 1    Jake

Blwyddyn 2    Seren B

Blwyddyn 3    Jack E

Blwyddyn 6    Jacob R

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

Mr Watkins

 

Today we said goodbye to Mr Watkins who has been a teacher at Ysgol Bryn Onnen since 2000. During that time, he has taught hundreds of the school’s pupils – some of whom are now parents and staff at the school!

Over the years Mr Watkins has given countless hours of his own time to run sports clubs, journalism clubs, to go on residential trips and to support the PTA.

All of us at Ysgol Bryn Onnen are extremely grateful to Mr Watkins for his contribution to the school over the years.

 

We all wish Mr Watkins the very best in the future as he embarks on his new career.

 

Half-term holidays

 

Remember the school is closed for pupils tomorrow 17.2.23. School re-opens for all pupils on Monday February 27th.

 

Important dates

 

March 1st         School Eisteddfod and St David’s Day

March 2nd        World Book Day

March 3rd        Year 3 Coffee Morning

March 16th and 17th  Year 4 trip to Cardiff Bay

March 17th      Red Nose Day

March 31st       Last day of term

 

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Osian

Derbyn            Eloise

Blwyddyn 1    Maci

Blwyddyn 2    Oliver

Blwyddyn 3    Morgan O

Blwyddyn 4    Caerwyn G

Blwyddyn 6    Pippa

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Evelyn P

Derbyn           Toby-Thomas

Blwyddyn 1    Jake

Blwyddyn 2    Seren B

Blwyddyn 3    Jack E

Blwyddyn 6    Jacob R

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top