Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

10.2.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Cadeirydd llywodraethwyr

 

Yn ddiweddar camodd Cadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol yn ol o’i swydd. Bu Sinead Jackson yn weithgar am flynyddoedd ar y lllywodraethwyr ac mae hi wedi bod yn ganolog i nifer o ddatblygiadau yn yr ysgol dros y blynyddoedd. Ar ran hool staff a disgyblion yr ysgol hoffem ddiolch i Sinead am ei chyfraniad ac ymroddiad tuag at yr ysgol dros y blynyddoedd.

 

Yn ein cyfarfod diweddaraf etholwyd Kerys Sheppard yn Gadeirydd newydd. Mae Kerys Sheppard wedi bod yn lywodraethwraig ym Mryn Onnen ers 2016. Bydd Seran Davies yn camu mewn fel Is-gadeirydd.

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno a bwrdd llywodraethol yr ysgol cymerwch olwg ar y daflen wybodaeth a atodir gyda’r cylchlythyr. Mae’n amser cyffrous iawn i ymuno wrth i’r ysgol gynllunio ar gyfer Cwricwlm i Gymru a datblygu yr adeilad gyda buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif.

 

Croeso hefyd i Hannah Young sydd wedi ymuno a’r bwrdd llywodraethol yn ddiweddar.

 

Diwrnod diogelwch ar y we

 

Wythnos yma dysgodd disgyblion am ddiogeelwch ar y we. Er hyn rydym yn dal i weld nifer fechan o achosion o gamymddwyn wrth chwarae gemau ar-lein neu ar wefanau cymdeithasol. Defnyddiwch y cyfle hwn i siarad gyda’ch plant am eu hymddygiad ar-lein os gwelech yn dda.

 

Diwrnod HMS

 

Byddwch yn cofio i ddiwrnod HMS gael ei ohirio ar Ionawr 4ydd wrth i Lywodraeth Cymru roi amser i ysgolion baratoi ar gyfer y tymor yma. Mae’r hyfforddiant wedi ei ail-drefnu ar gyfer Ebrill y 1af. Bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ar y dyddiad hwn wrth i staff derbyn hyfforddiant Cymorth cyntaf.

 

Diwedd yr hanner tymor/dechrau hanner tymor nesaf

 

Bydd hanner tymor yn gorffen i ddisgyblion ar ddydd Iau, Chwefror 17eg. Does dim ysgol i ddisgyblion ar y dydd Gwener.

 

Mae’r wythnos gyntaf ar ol hanner tymor yn un brysur iawn.

 

Decharu nol yn yr ysgol – Llun, Chwefror 28ain

 

Mawrth, Mawrth 1af – Dydd Gwyl Dewi. Gall plant wisgo gwisg Gymreig i’r ysgol.

Iau, Mawrth 3ydd – Diwrnod y llyfr. Gall plant wisgo fel eu hoff gymeriad o lyfr.

Gwener, Mawrth 4ydd – Eisteddfod yr ysgol. Dylai pawb wisgo gwisg ysgol.

 

 

Meithrin          Eloise a Logan

Derbyn                        Thea-May

Blwyddyn 2    Jacob-Jay

Blwyddyn 3    Jacob O’L a Lukas

Blwyddyn 4    Charlie

Blwyddyn 5    Riley

Blwyddyn 6    Carter

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Toby-Thomas a Isabella

Derbyn                        Leah H

Blwyddyn 1    Megan

Blwyddyn 2    Beck

Blwyddyn 3    Dylan

Blwyddyn 4    Carter

Blwyddyn 6    Melody

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Chair of Governors

 

The Chair of our Governing Body, Sinead Jackson, has recently stepped down from the role after supporting the school for a number of years. Sinead has been a fantastic ambassador for Ysgol Bryn Onnen in our community and a much-valued member of our strategic leadership team. On behalf of all staff and pupils, I would like to thank Sinead for her immense contribution and we send her every good wish for the future.

 

At our Governor’s Meeting this week, a new Chair was elected. Kerys Sheppard has served on the Governing Body since 2016 and will take up the role of Chair, supported by fellow Parent Governor Seran Davies who was elected as Vice Chair. If you are interested in becoming a Governor at the school, please take a look at the enclosed flier which tells you a bit more about the role. It’s a very exciting time as we not only continue to roll out the new Curriculum for Wales, but also develop our school building following the receipt of 21st Century Schools Funding.

 

A warm welcome also to Hannah Young who has recently joined the governing body as a parent governor.

 

Safer Internet Day

 

Tuesday was Safer Internet Day. Key Stage 2 pupils have learnt about internet safety during the week.

However, we continue to have incidents of unacceptable behaviour by pupils using technology at home. Please speak to your children and re-enforce the message about safe and responsible use of online gaming and social media.

 

Re-arranged training day

 

You may remember that our training day on January 4th was cancelled as Welsh Government put plans in place for this term.

 

The training day has been re-arranged for Friday, April 1st. On this day staff will be receiving first aid training from St John’s Ambulance.

 

End of half-term/start of next half-term

 

Remember that Friday, February 18th is a training day. Half-term ends for pupils on Thursday, February 17th.

 

Thursday 17.2.22 will be mufti day for pupils.

 

The first week back after half-term is a busy one. Pupils return to school on Monday, February 28th.

 

Tuesday March 1st is St David’s Day. Pupils can wear traditional Welsh clothing to celebrate.

Thursday, March 3rd is World Book Day. Pupils can come to school dressed as their favourite book characters. Prizes will be awarded for the best costume in each class.

Friday, March 4th will be our school eisteddfod. Pupils should wear school uniform on this day.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Eloise and Logan

Derbyn                        Thea-May

Blwyddyn 2    Jacob-Jay

Blwyddyn 3    Jacob O’L

Blwyddyn 4    Charlie

Blwyddyn 5    Riley

Blwyddyn 6    Cariad

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Toby-Thomas and Isabella

Derbyn                        Leah H

Blwyddyn 2    Megan

Blwyddyn 3    Beck

Blwyddyn 4    Dylan

Blwyddyn 5    Carter

Blwyddyn 6    Melody

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top