Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr- newsletter

23.11.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Blwyddyn 4 a Radio SW20

 

Mae blwyddyn 4 wedi bod yn gweithio ar broject gyda Radio SW20.

Mae Sienna a Harrison M am ddweud mwy wrthym.

 

“Rydym yn dysgu i fod y n DJs am y dydd. Hyd yma rydym wedi dysgu Morse Code a sut i gyfweld pobl ar y radio. Rydym hefyd wedi gwneud lan enwau DJ i ein gilydd.”

 

“Ar Rhagfyr yr 11eg rhwng 3 a 5 byddwn yn darlledu yn fyw ar Radio SW20. Byddwn yn cyflwyno rhaglen 2 awr llawn jocs a posau a gall pob un wrando arnom ni. Gallwch hefyd wrando arnom ni yn ymarfer am 2 30 pob dydd Llun tan ddiwedd y tymor.”

 

 

Casgliad Sul y Cofio

 

Casglodd yr ysgol £313.90 tuag at gaslgiad Sul y Cofio. Mae’r arian wedi ei roi i’r Lleng Brydeining ym Mlaenafon.

 

Cinio Nadolig

 

Bydd y gegin yn darapru cinio Nadolig ar ddydd Mercher, Rhagfyr yr 8ed. Gall disgyblion wisgo siwmperi Nadolig i’r ysgol ar y diwrnod yma.

Cofiwch – rhaid archebu o flaen llaw. Ni ellir archebu ar y dydd.

 

Brechiadau ffliw

 

Bydd plant yn derbyn brechiad ffliw yn yr ysgol ar ddydd Gwener 3ydd o Ragfyr. Sicrhewch eich bod wedi dychwelyd y ffurflen ganiatad erbyn Rhagfyr y 1af os gwelwch yn dda.

 

Sioe Nadolig a Raffl

 

Fel y clywsoch yn ystod yr wythnos ni fyddwn yn cynnal sioeau Nadolig. Byddwn yn recordio y sioeau yn lle a byddnat ar gael i rieni wylio yn wythnos olaf y tymor.

Cymerwyd y penderfynaid anodd hwn oherwydd nifer y staff a disgyblion sydd i ffwrdd o’r ysgol ar hyn o bryd.

 

Mae Ffrinidau Bryn Onnen yn dal i fwriadu cynnal raffl. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi danfon gwobrau yn barod. All unrhywun arall sydd a gwobr i’w roi i’r raff ei ddanfon i’r ysgol cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

 

E-ddiogelwch

 

Rydym wedi cael nifer o broblemau e-ddiogelwch yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gan y bydd llawer o ddisgyblion yn derbyn dyfeisiadau fel anrhegion Nadolig a wnewch chi ddefnyddio yr amser yma i drafod y peryglon a sut i ddefnyddio y dyfeisiadau yn ddiogel os gwelwch yn dda.

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Kenzi

Derbyn            Beau

Blwyddyn 1    Niamh

Blwyddyn 2    Elizabeth

Blwyddyn 3    Alfie

Blwyddyn 4    Jacob

Blwyddyn 5    Brooke R

Blwyddyn 6    Ewan

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Isobelle

Derbyn            Ella

Blwyddyn 1    Betsi

Blwyddyn 2    Niya

Blwyddyn 3    Colby

Blwyddyn 4    Harri

Blwyddyn 5    Efan P-H

Blwyddyn 6    Leah

 

Dear Parent / Guardian,

 

Poppy Appeal

 

The school raised £313.90 towards the Poppy Appeal. The money has been given to the British Legion in Blaenafon. A big thank you to everyone.

 

Year 4 and SW20 Radio

 

Year 4 have been taking part in an exciting project with SW 20 Radio.

Sienna and Harrison M will tell us more;

 

“We are learning to be DJs for the day. So far we have learnt how to do Morse Code and how to interview people on the radio. We’ve also made DJ names up for ourselves.”

 

“On the 11th of December from 3 – 5 pm we will be going to SW20 Radio’s studios and we will have a 2 hour show on the radio that we have to present. Everybody will be able to listen to our jokes and riddles. You can also listen to us practise at 2 30 every Monday for the rest of term.”

 

Flu vaccine

 

Pupils can receive flu vaccines in school on December 3rd. Please ensure your consent forms are returned by December 1st if you would like your child to be vaccinated.

 

Christmas dinner

 

The canteen will be providing Christmas dinner on Wednesday, December 8th. Pupils can wear Christmas jumpers on the day.

Remember you need to order beforehand, Christmas dinner cannot be ordered on the day.

 

Christmas Shows and Raffle

 

As you read during the week we have had to cancel our Christmas Concerts. We will be recording the concerts instead and they will be available for parents to watch. This difficult decision was taken due to the increasing number of positive cases at the school.

 

Ffrindiau Bryn Onnen are still planning to run a Christmas Raffle.  A huge thank you to everyone who has already donated prizes. If you would like to donate a prize either send it to school or contact Ffrindiau Bryn Onnen via their Facebook page.

 

E-safety

 

We have had a number of concerns and near misses raised regarding children’s use of devices at home over the last few weeks. I’m sure many children will be getting new devices for Christmas, please use this time to talk to them before they receive those devices about how to use them safely and responsibly.

 

 

 

Pupils of the Week

 

Meithrin          Kenzi

Derbyn           Beau

Blwyddyn 1    Niamh

Blwyddyn 2    Elizabeth

Blwyddyn 3    Alfie

Blwyddyn 4    Jacob

Blwyddyn 5    Brooke R

Blwyddyn 6    Ewan

 

Welsh Speaker of the Week

 

Meithrin          Isobelle

Derbyn             Ella

Blwyddyn 1    Betsi

Blwyddyn 2    Niya

Blwyddyn 3    Colby

Blwyddyn 4    Harri

Blwyddyn 5    Efan P-H

Blwyddyn 6    Leah

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top