Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

9.7.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Mae hi bron yn ddiwedd blwyddyn ysgol arall ac anodd yw credu, er gwaethaf yr holl anhawsterau, faint mor gyflym mae’r flwyddyn wedi mynd. Mae plant ddechreuodd yma ym Mryn Onnen ym mis Medi yn barod i symud i Flwyddyn 1 ac mae ein disgyblion Blwyddyn 6 anhygoel yn baros i symud i’r ysgol uwchradd!

 

Gan fod plant wedi colli allan mwy nag unrhywun arall dros y 18 mis diwethaf rydym wedi ceisio trefnu ychydig o bethau yn ystod yr wythnos olaf i’w diddanu.

 

Bydd y digwyddiadau yma yn digwydd yn wythnos olaf y tymor.

 

Mawrth, Gorffennaf 13eg        Parti traeth y Meithrin

                                                Cinio gadael Bl 6

Mercher, Gorffennaf 14eg       Gwasanaeth gadael Bl 6 2 00 – 2 30

Iau, Gorffennaf 15ed               Fusion-Extreme bike stunt show i bawb – Diolch yn fawr i Ffrindiau Bryn Onnenn am dalu am hyn

Gwener, Gorffennaf 16eg        Diwrnod Myffti

                                                Prynhawn – partion ymhob swigen

                                                Parti gadael blwyddyn 6

 

Bydd ys ysgol yn cau ar brynhawn Gwener yr 16eg am yr un amser ag arfer. Ni fyddwn yn gorffen yn gynnar.

 

Dyddiadau y flwyddyn ysgol newydd

 

Dyma ddyddiadau y tymor a gwyliau ar gyfer 2021-22

 

Tymor

Tymor yn dechrau

Hanner tymor yn dechrau

Diwedd hanner tymor

Diwedd tymor

Hydref

Llun
06.09.21

Llun
25.10.21

Gwener
29.10.21

Gwener
17.12.21

Gwanwyn

Mawrth
04.01.22

Llun
21.02.22

Gwener
25.02.22

Gwener
08.04.22

Haf

Llun
25.04.22

Llun
30.05.22

Gwener
03.06.22

Gwener
22.07.22

Bydd yr ysgol yng nghau ar gyfer hyfforddiant ar y dyddiadau yma;

 

Iau, Medi 2il

Gwener, Medi 3ydd

Gwener, Hydref 24ain (Nid yw’r dyddiad yma wedi ei gadarhau eto)

Mawrth, Ionawr 4ydd (Bydd Gwynllyw hefyd yng nghau ar y dyddiad hwn)

Gwener, Chwefror 18ed

Llun, 6ed o Fehefin

 

Hefyd mae diwrnod ychwanegol o wyliau eleni oherwydd y jiwbili. Bydd yr ysgol yng nghau ar ddydd Gwener Mai 27ain – gwyliau fydd hyn nid hyfforddiant.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin George a Tomos

Blwyddyn 1    Noah D

Blwyddyn 4    Deryn Duncan

Blwyddyn 5    Megan T a Lili-Mai

Blwyddyn 6    Dylan, Tal, Katie-Rae, Amelie, Connie, Lisa a Kyla

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Lowri and Alys                      

Blwyddyn 1    Ellie a Laney-Del

Blwyddyn 4    Nyree Cox

Blwyddyn 5    Isabelle and Deni

 

Dear Parent / Guardian,

 

It is a strange feeling to be writing the last but one newsletter of the year. Despite all the uncertainty and chaos that Covid has caused it feels as if the year has flown by. Children who only started with us in September are on the verge of moving from Debyn to Year 1 and our fabulous Year 6 pupils are preparing for their last week before moving to “big school”!

 

Children have missed out more than any other part of society over the last 18 months so we have tried to put a small number of things in place for next week which will make the end of term special for all of them.

 

Here is a list of things going on next week as the school year draws to a close.

 

Tuesday, July 13th                   Meithrin – Beach Party day

                                                Year 6 leaver’s dinner

Wednesday, July 14th              Year 6 Leavers Assembly 2 00 – 2 30

Thursday, July 15th                  Fusion-Extreme bike stunt show for all pupils – Many thanks to  Ffrinidiau Ysgol Bryn Onnen (PTA) who have paid for this.

Friday, July 16th                      Mufti Day for all

                                                Afternoon – parties in bubbles for all classes

                                                Year 6 leavers’ party

 

School finishes at the same time on Friday, July 16th, we won’t be closing early.

 

Dates for the next academic year

 

Here are the official term dates for Torfaen for the 2021-22 school year.

 

Ysgol Bryn Onnen will open for all pupils on Monday, September 6th.

 

Term

Term Begins

Half Term Begins

Half Term Ends

Term Ends

Autumn

Monday
06.09.21

Monday
25.10.21

Friday
29.10.21

Friday
17.12.21

Spring

Tuesday
04.01.22

Monday
21.02.22

Friday
25.02.22

Friday
08.04.22

Summer

Monday
25.04.22

Monday
30.05.22

Friday
03.06.22

Friday
22.07.22

 

 

School will be closed for training days on the following dates;

 

Thursday, September 2nd

Friday, September 3rd

Friday, October 24th (This is date needs to be confirmed with an external provider)

Tuesday, January 4th (Gwynllyw will also be closed for training on this date)

Friday, February 18th

Monday, 6th of June

 

Also due to the Queen’s jubilee in June schools throughout Wales have been given an extra day’s holiday to be taken during the year. We will be closed on Friday, May 27th   2022. This will be a holiday – not a training day.

 

Changes to Covid regulations

 

We are expecting government guidance around Covid-19 to be updated next week ready for September.

We have already been informed that schools are expected to go back to their pre-pandemic opening and closing times – so staggered start and finish times will end.

There is also a proposal to end the bubble or contact group system. However there is no guidance as to what would take its place.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          George and Tomos                    

Blwyddyn 1    Noah D

Blwyddyn 4    Deryn

Blwyddyn 5    Megan T and Lili-Mai

 

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Lowri and Alys

Blwyddyn 1    Ellie and Laney-Del

Blwyddyn 4    Nyree

Blwyddyn 5    Isabelle and Deni

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top