Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

22.10.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Er fod y tymor yma wedi bod yn un rhyfedd iawn mae pob dosbarth wedi bod yn brysur iawn yn eu gwaith.

 

Meithrin

 

Mae’r Derbyn wedi bod yn gweithio yn galed yn dysgu am fwystfilod bach ac maent hefyd wedi bod yn casglu bwyd i’r banc bwyd ym Mlaenafon.

 

Blwyddyn 1

Mae blwyddyn un wedi bod yn dysgu am ddraenogod. Mae llawer o’r plant wedi adeiladu ty draenog a dod a’r ty i’r ysgol.

 

Mae Blwyddyn 2 wedi cael tymor prysur iawn yn dysgu pob math o bethau diddorol. Maent wedi dawnsio y fflamenco a chreu swynau hyd.

Mae Blwyddyn 3 wedi cynnal nifer o arbrofion i weld beth sydd angen ar blanhigion i dyfu.

 

Blwyddyn 4

 

Mae blwyddyn 4 yn astudio chwedl Culhwch ac Olwen.

Thema Blwyddyn 5 yw Oes Fictoria. Maent wedi bod yn dysgu am Dr Barnado, Mary Seacole a phobl enwog eraill o’r cyfnod.

 

Mae Blwyddyn 6 wedi bod yn astudio yr ail-ryfel byd ac yn ddiweddar maent wedi dysgu am blant Iddewig yn dianc o’r Almaen ar Kindertransport.

 

 

 

 

Tynnu llun Calan Gaeaf

 

Ni fydd modd i’r ysgol gynnal ein sioe tan gwyllt eleni. Yn lle hynny bydd Ffrindiau Bryn Onnen yn cynnal cysatadleuaeth gelf. Gallwch weld manylion ar safle Facebook Ffrindiau Bryn Onnen ac yn y poster a atodir.

 

https://fb.me/e/fE58f7UKH?ti=cl

Sul y Cofio

 

Gan amlaf byddem yn gwahodd ein cyfeillion o’r Lleng Brydeinig ym Mlaenafon i ddathlu Sul y Cofio gyda ni. Yn anffodus, ni fedrwn wneud hynny eleni. Yn lle mae’r ysgol wedi gwneud cyfraniad i’r Apel Pabi a byddwn yn dosbarthu pabis ymysg y disgyblion ar ol hanner tymor.

 

Hefyd mae posteri i’w lliwio ar wefan yr ysgol;

 

https://www.ysgolbrynonnen.com/celf-art/

 

 

Yn olaf diolch i chi rieni am fod mor amyneddgar a chefnogol yn ystod y tymor hwn. Mae wedi bod yn dymor rhyfedd a doedd hi ddim yn hawdd i nifer ddanfon eu plant i’r ysgol ym mis Medi. Rydym yn deal hefyd bod newidiadau i amser dechrau a gorffen ysgol a sytem di-bres yn gwneud bywyd pawb ychydig yn anoddach.

Diolch i chi gyd!

 

 

Prosiect crochet

 

Yn ystod y cyfnod clo bu Deni o flwyddyn 5 yn dysgu crochet. Defnyddiodd ei sgiliau newydd i greu sioliau ac eitemau eraill a’u gwerthu. Casglodd Deni £165 wrth wneud hyn a rhoddodd yr arian i gartref preswyl Arthur Jenkins.

Da iawn Deni!

 

Dear Parent / Guardian,

           

It has been a very different half term in school for staff and children. However everyone has adapted really well and classes have achieved a lot over the last seven weeks.

 

Nursery class have settled in well and covered all sorts of interesting topics such as and autumn and spiders!

 

In Reception pupils have learnt about minibeasts. They also helped the Blaenafon foodbank by collecting tins and dried food for the Harvest Festival.

 

Year 1 Have learnt about hedgehogs. Lots of children have built fantastic hedgehog houses at home and bought them in to school.

 

Year 2 have had great fun creating potions and spells. They have also worked hard improving their dancing and acting skills.

 

In Year 3 everyone has been learning about plants. The class has carried out experiments to see what conditions are needed to help plants grow healthily.

 

 

Year 4 have been looking at Myths and Legends. They have read the story of Culhwch and Olwen and are busy animating the story using Lego.

 

Year 5 have been studying the Victorians. They have researched Dr Barnado, Mary Seacole and other famous people from the period.

 

Year 6 are studying World War 2 and recently they have researched how Jewish children were saved from concentration camps by Kindertransport.

 

Halloween Drawing

 

We are unable to hold our annual Firework Display this year. Instead Ffrindiau Bryn Onnen are holding an art competition for all pupils. Full details can be seen on Ffrindiau Bryn Onnen’s Facebook page;

 

https://fb.me/e/fE58f7UKH?ti=cl

 

And in the poster attached with the newsletter.

 

Remembrance Day

 

Usually at this time of year we invite friends from the British Legion in Blaenafon to School to help commemorate Remembrance Day. Clearly this isn’t possible this year; instead, the school has made a contribution to the Poppy Appeal and we will be distributing a poppy to each pupil after half term.

 

There are also posters that children can colour and display in house windows available on the school website;

 

https://www.ysgolbrynonnen.com/celf-art/

 

Crocheting project

 

During lockdown Deni in year 5 learned to crochet and made rainbow blankets and other items. Deni sold the items and donated the £165 she had raised to the Arthur Jenkins care home. The money was used to buy a doll and shawl for residents of the home who have dementia. Da iawn Deni!”

 

Finally a very big thank you to all parents and guardians for their support and patience during the term. We understand that returning to school was daunting for many and staggering the school finish and other changes such as becoming cashless makes everyone’s life a little more difficult. Diolch i bawb!

 

Mwynhewch y gwyliau.

 

 

           

Enjoy the holidays!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top