Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

16.10.2020

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Frankie, Tomos, Jack a Iestyn

Derbyn                        Ella a Iwan G

Bl 1     Noah D, Penelope a Jack       

Bl 2     Neveah a Levi

Bl 3     Brenin a Robynne-Fae           

Bl 4     Mia-Lilly a Emjai       

Bl 5     Leah J a Iwan F         

Bl 6     Harvey L a Ieuan       

 

Patrwm Iaith yr wythnos

 

Patrwm iaith yr wythnos yw “Does gen id dim…”.

Gwyliwch am eich plant yn gwneud y camgymeriad cyffredin “Fi ddim gyda..”.

Arian tost

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen bron a cyrraedd eu targed o £300 ar gyfer arian tost y tymor hwn. Hyd yma rydym wedi casglu £248.50

Diolch enfawr i bob rhiant sydd wedi gwneud cyfraniad.

 

 

Diwrnod Sbaeneg

 

Cafodd pawb hwyl a sbri enfawr yn ein Diwrnod Sbaeneg. Gwisgodd nifer fawr o blant i fyny mewn coch a melyn a daeth rhai mewn i’r ysgol mewn gisgoedd Sbaeneg.

Dysgodd rhai plant i gyfri a dysgodd eraill ychydig eiriau a brawddegau syml. Bydd Cyfnod Allweddol 2 yn parhau a sesiynau byr i ddysgu Sbaeng pob wythnnos.

Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Cofiwch fod Hydref y 23ain yn ddiwrnod HMS. Ni fydd yr ysgol ar agor i blant.

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

Pupil of the Week

 

Nursery           Frankie, Tomos, Jack and Iestyn

Reception        Ella and Iwan G

Y1       Noah D, Penelope and Jack   

Y2       Neveah and Levi        

Y3       Brenin and Robynne-Fae       

Y4       Mia-Lilly and Emjai   

Y5       Leah and Iwan F        

Y6       Harvey L and Ieuan

 

Language pattern of the week

 

This week’s language pattern is “Does gen i ddim…” “ I don’t have/I haven’t got a…”.

The common mistake pupils make is to say “Fi ddim gyda..” because they are translating directly from English.

 

Toast money

 

The PTA are well on the way to reaching the target of £350 set for collecting toast money for this term. So far £248.50 has been collected.

A very big thank you to all parents who have contributed.

 

Spanish Day

 

We all enjoyed our Spanish Day on Monday. Many children came to school dressed in red and yellow and some came in traditional Spanish dress. Some classes learnt to count and others looked at key phrases and simple vocabulary. Key Stage 2 will be continuing with weekly Spanish lessons as part of the new curriculum.

 

Training Day

 

Please be aware Friday, October 23rd is a training day. The school will not be open to pupils.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top