Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - nesletter

3.11.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Croeso cynnes i bawb ar ol hanner tymor. Dyma ychydig o ddyddiadau allweddol rhwng nawr a diwedd y tymor.

 

Mercher, Tachwedd 10ed        Gwasanaeth Sul y Cofio

Gwener, Rhagfyr 3ydd             Brechiad ffliw

Mawrth, Rhagfyr 7ed              Meithrin and Year 3 Christmas Concerts

Mercher, Rhagfyr 8ed             Reception and Year 4 Christmas Concerts

Iau , Rhagfyr 9ed                     Year 1 and Year 5 Christmas Concerts

Gwener , Rhagfyr 10ed           Year 2 and Year 6 Christmas Concerts

Mercher, Rhagfyr 15ed           Parti Nadolig Cyfnod Sylfaen

Iau,  Rhagfyr 16eg                   Parti Nadolig CA 2

Gwener, Rhagfyr 17eg             Diwedd y tymor

 

Nodwch;

Bydd sioeau y bore yn dechrau am 10 00.

Bydd sioeau prynhawn yn dechrau am 2 00.

 

Dylai y sioeau bara rhwng 30 a 40 munud.

 

Dim ond dau docyn fydd ar gael ar gyfer pob teulu.

 

Nosweithiau rhieni

 

Cofiwch am nosweithiau rhieni wythnos nesaf. Dylai eich plant fod wedi dod ag apwyntiad i chi bellach. Ceisiwch gadw at yr awpyntiad os gwelwch yn dda.

 

Ymddangosiad Blwyddyn 4 ar y teledu.

 

Ar ddydd Mawrth ymddangosodd rhai o ddisgyblion blwyddyn 4 ar raglen Prynahwn Da ar S4C. Da iawn i bawb; gallwch wylio y raglen trwy glicio ar y ddolen isod.

 

https://www.s4c.cymru/clic/programme/822453821

 

Plant Mewn Angen

 

Mae y Cyngor Ysgol wedi cwrdd a gwneud trefniadau ar gyfer Plant Mewn Angen. Ar ddydd Gwener, Tachwedd 19eg byddwn yn cael Diwrnod Pyjamas. Gall plant sydd ddim eisiau dod i’r ysgol mewn pyjamas wisgo dillad lliwgar.

 

Smarties

 

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi danfon eu tiwbiau Smarties yn ol i’r ysgol. Os oes un neu ddau ar ol adref, danfonwch nhw i’r ysgol ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Toby-Thomas

Derbyn                        Noah N

Blwyddyn 1    Dolly

Blwyddyn 2    Morgan O

Blwyddyn 3    Colby

Blwyddyn 4    Brenin

Blwyddyn 5    Isla

Blwyddyn 6    Sebastian

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Ifan

Derbyn                        Marley

Blwyddyn 1    Morgan S

Blwyddyn 2    Isabelle O

Blwyddyn 3    Lukas

Blwyddyn 4    Fynley

Blwyddyn 6    Cade

 

Dear Parent / Guardian,

 

A warm welcome back to everyone after half-term. Here are a few key dates between now and the end of term.

 

Wednesday, November 10th   Remembrance Assembly

Friday, Rhagfyr 3rd                Flu vaccines

Tuesday, Rhagfyr 7th  Meithrin and Year 3 Christmas Concerts

Wednesday, Rhagfyr 8th         Reception and Year 4 Christmas Concerts

Thursday, Rhagfyr 9th            Year 1 and Year 5 Christmas Concerts

Friday, Rhagfyr 10th  Year 2 and Year 6 Christmas Concerts

Wednesday, Rhagfyr 15th    Foundation Phase Christmas Party

Thursday, Rhagfyr 16th          Key Stage 2 Christmas Part

Friday, Rhagfyr 17th  Last day of term

 

Please note;

The morning concerts will start at 10 00.

The afternoon concerts will start at 2 00.

 

We expect the concerts to last 30 – 40 minutes.

 

Due to the size of the hall each pupil’s family will receive 2 tickets.

 

Parents’ evenings

 

Remember parents’ consultations next week. Your children should have bought a letter with your appointment time home already. Please make every effort to take part in the appointment. If the time is inconvenient please contact the school and a different time can be arranged if needed.

 

Year 4 TV appearance

 

On Tuesday some Year 4 pupils appeared on S$C programme “Prynhawn Da” to discuss their tapestry project. You can watch their appearance here;

 

https://www.s4c.cymru/clic/programme/822453821

 

Children in Need

 

The School Council have met to make plans for Children in Need. They have decided to have a Pudsy Pyjama Day. Children who don’t want to wear their pyjamas to school can wear colourful clothing instead.

 

Smarties

 

Ffrindiau Bryn Onnen are very grateful for all of the Smarties tubes received so far. If any are left at home please send them to school on Monday.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Toby-Thomas

Derbyn                        Noah N

Blwyddyn 1    Dolly

Blwyddyn 2    Morgan O

Blwyddyn 3    Colby

Blwyddyn 4    Brenin

Blwyddyn 5    Isla

Blwyddyn 6    Sebastian

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Ifan

Derbyn                        Marley

Blwyddyn 1    Morgan S

Blwyddyn 2    Isabelle O

Blwyddyn 3    Lukas

Blwyddyn 4    Fynley

Blwyddyn 6    Cade

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top