Menu
Home Page
Home Page

Cylchlythyr 9

28.11.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Cinio Nadolig

 

Bydd cinio Nadolig yr ysgol ar ddydd Mercher, Rhagfyr 4ydd. Rhaid archebu cinio o flaen llaw. Ni fydd yn bosib archebu ar y dydd.

 

E-ddiogelwch

 

Mae’n siwr bydd nifer o ein disgyblion yn derbyn dyfeisiadau electronig dros y Nadolig. Rydym yn pryderu yn fawr fel ysgol am y defnydd mae rhai disgyblion yn gwneud o ddyfeisiadau electronig. Rydym yn dal i glywed am ddisgyblion yn defnyddio Facebook, Snapchat, Tik Tok, Musical.ly a Instagram. Mae cyfyngiad oedran a 13 ar bob un o’r gwefanau yma felly dylai disgyblion Ysgol Bryn Onnen ddim fod y neu defnyddio o gwbl. Yn aml wrth i blant dyfu maent yn dod yn fwy abl wrth ddefnyddio technoleg fodern n ani oedolion ac maent yn dod o hyd i fyrdd o gwmpas rheolau yr ydym wedi eu gosod. Felly, os ydych am roi dyfais i’ch plant dos yr wyl cofiwch fod angen monitor eu defnydd trwy gydol y flwyddyn.

 

Ffair Nadolig

 

Cofiwch am ein Ffair Nadolig ar nos Iau, Rhagfyr y 5ed. Bydd y Ffair yn dechrau am 5 o’r gloch. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniadau tuag at raffl neu stondin tombola.

 

Elusenau

 

Codwyd £242 00 tuag at elusen y Lleng Brydeinig a dros £140 tuag at Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cyfraniadau.

 

Dear Parent / Guardian,

           

Christmas dinner

 

School Christmas dinner is on Wednesday, December 4th. Please ensure you have ordered beforehand. It won’t be possible to order on the day.

 

E-safety

 

As Christmas approaches, I’m sure many of our pupils will be receiving electronic devices as gifts. The risks children are exposed to online is a cause of concern for us. We continue to hear of pupils accessing websites and social media sites that aren’t appropriate for their age. Most social media sites such as Facebook, Snapchat, Tik Tok, Musical.ly and Instagram have age limits of 13; however, we regularly here of pupils at school who use these sites. As children get older they often become more technologically savvy than us adults and often “find a way” of accessing material that we don’t want them to see. So, if you are giving your children electronic devices as gifts, please remember they aren’t just for Christmas and monitor your child’s use of these devices throughout the year.

 

Christmas Fayre

 

Remember our Christmas Fayre on Thursday, December 5th. The Fayre will begin at 5pm. We would be grateful to receive any donations for the raffle or chocolates/sweets for the tombola.

 

Fund Raising

 

The school collected £242 for Blaenavon Legion’s Poppy Appeal and over £140 towards Children in Need. Thank you all for your contributions.

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

 

 

 

Digwyddiadau’r wythnos nesaf / Next week’s events:-

 

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

Cinio Nadolig

Christmas dinner

Dydd Iau

Thursday

Ffair Nadolig 5-7

Christmas Fayre 5-7

Dydd Gwener

Friday

 

Top