Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr 7

4.10.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Noson Tan Gwyllt

 

Diolch i bawb ddaeth i gefnogi ein noson tan Gwyllt ar Dachwedd y 5ed. Codwyd tua £800 tuag at yr ysgol, ac yn bwysicach cafodd pawb amser gwych. Mae nifer o syniadau gan y Cyngor Ysgol a Ffrindiau Bryn Onnen ar gyfer buddsoddi yn yr ysgol. Un o’r targedau ar hyn o bryd yw adnewyddu yr offer cerddorol sydd ar gael ar gyfer gwersi cerddoriaeth yn yr ysgol.

Plant Mewn Angen

 

Ar ddydd Gwener byddwn yn cynnal diwrnod thema Joe Wicks ar gyfer Plant mewn angen. Gall y plant ddod i’r ysgol mewn gwisg chwaraeon i helpu i godi arian ar gyfer yr achos.

 

Cyngherddau Nadolig

 

Nodyn i’ch atgoffa o ddyddiadau sioeau Nadolig;

 

Dydd Llun, Rhagfyr 9ed Sioe Meithrin

Dydd Mawrth, Rhagfyr 10ed Sioe Derbyn

Dydd Mercher, Rhagfyr  11eg Sioe Blwyddyn 1 a 2

Dydd Gwener, Rhagfyr 13ed Sioe Blwyddyn 5 a 6

Dydd Llun, Rhagfyr 16eg Sioe Blwyddyn 3 a 4

 

Bydd sioeau y bore yn dechrau am 10 o’r gloch a sioeau y prynhawn yn dechrau am 2 o’r gloch.

 

Bydd plant y meithrin yn cymryd rhan mewn dwy sioe. Byddwn yn gofyn i blant y meithrin aros am y diwrnod cyfan ar ddiwrnod y sioe fel y gallant berfformio ddwy waith.

 

Bydd tocynnau ar werth yn yr ysgol am 3 o’r gloch pob prynhawn Gwener. Gallwch alw mewn i gasglu tocynnau eich hunain neu ddanfon eich plant i’w prynnu.

Bydd tocynnau hefyd ar werth yn y Ffair Nadolig. Pris tocyn yw £2 50. Gellir ail-ddefnyddio tocyn. E.e. Os oes gennych blentyn ym mlwyddyn 2 a un arall ym mlwyddyn 5 gallwch ddefnyddio yr un tocyn ar gyfer y ddwy sioe.

 

Patrwm iaith yr wythnos

 

Ble mae …..?

E.e. Ble mae fy mag?

 

Mae Ble mae fy mag yn? Yn ANGHYWIR

 

Dear Parent / Guardian,

           

Fireworks Display

 

Thanks to everyone who came to our fabulous fireworks display on Tuesday. Over £800 was collected on the night and most importantly a safe and enjoyable time was had by all. The PTA and the school council have  anumber of ideas for how money raised by  Ffrinidau Bryn Onnen can be used to develop the school. At the moment one target is to replace some of the old musical instruments that we have in school so that music lessons for all pupils are more enjoyable.

Children In Need

 

On Friday we will be having a Joe Wicks themed day for Children in need. Pupils can come in to school in sporty clothing to help raise money.

 

Christmas Concerts

 

Here is a reminder of times and dates for Christmas concerts;

 

Christmas Concerts

 

Here is confirmation of timings for our Christmas Concerts;

 

Monday, December 9th Sioe Meithrin

Tuesday, December 10th Sioe Derbyn

Wednesday, December 11th  Blwyddyn 1 a 2

Friday, December 13th Sioe Blwyddyn 5 a 6

Monday December 16th Sioe Blwyddyn 3 a 4

 

The morning performances will start at 10 am and the afternoon shows at 2 00 pm.

 

The Meithrin pupils will perform in both shows. On the day we would like the Meithrin children to stay all day.

 

Tickets will be on sale at the school from 3 o’clock every Friday.

You can either purchase tickets yourself or send money in with your children.

 

One ticket will allow entry to all of your children’s concerts, i.e, if you have a child in year 3 and another in year 5 the same ticket will get you into both shows.

 

Language pattern of the week

 

Ble mae ……?

 

E.g. Ble mae fy mag?  Where is my bag?

 

Many of our children add “yn” at the end of the sentence, which is incorrect.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

 

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

 

Dydd Iau

Thursday

Blwyddyn 6 – Midsummer Night’s Dream yn Abertyleri

Year 6 performing Midsummer Night’s Dream at the Metropolr in Abertillery

Dydd Gwener

Friday

Dwirnon Plant Mewn Angen

Chlidren In Need

Top