Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr

13.3.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Eisteddfod yr Urdd

 

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn Eisteddfod Cylch Llanofer ar ddydd Sadwrn. Llongyfarchiadau mawr i Jack sydd wedi mynd i’r rownd nesaf. Da iawn i Carys, Lilly-May, Cody, Martha, Elen, Megan, Isla,  Leah, Florence, Levi, Calan,  a Jack am berfformio yn wych ar y dydd.

 

Eisteddfod Pontypwl

 

Da iawn i’r holl blant fu yn cystadlu yn Eisteddfod Pontypwl wythnos yma. Da iawn I Kailum, Madale, tim llefaru blwyddyn 2 a tim dawnsio gwerin Cyfnod Allweddol 2 oedd wedi enill eu cystdlaethau. Da iawn hefydA,elie, Levi a’r cor ddaeth yn drydydd yn eu cystadlaethau.

 

Pasg

 

Ar ddydd Gwener, Ebrill 4ydd byddwn yn cynnal pared hetiau Pasg a chystadleuaeth pobi y Pasg yn yr ysgol. Am 2 00 bydd Ffrindiau Bryn Onnen yn cynnal prynhawn coffi ble gall pawb ddod i brofi y cacenau buddugol.

 

Bydd gwobrau ar gyfer y cacenau ac hetiau Pasg gorau.

 

Trip Blwyddyn 4

 

Ar ddydd Mawrth aeth Blwydyn 4 i aros dros nos yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Gwnaethon ni lot fawr o weithgareddau. Aethon ni I fowlio 10, aethon ni i wylio Onward yn y sinema ac aethon ni ar daith o gwmpas Y Bae ar gwch. Ond, y darn gorau oedd cael hufen ia blasus!.

 

Coronavirus

 

Rydym yn derbyn adroddiadau rheolaidd gan Torfaen a’r llywodraeth am y coronavirus. Mae’r cyngor yn debyg iawn i’r hyn glywch yn y newyddion.

Mae digonedd o sebon a hylif glanhau gyda ni i’r disgyblion a rydym wedi cynnal gwasanaethau am bwysigrwydd golchi dwylo.

Ar hyn o bryd does dim angen cadw plan adref o’r ysgol gyda anwyd. Mae’n bosib y bydd y cyngor yn newid dros amser.

 

Celf yr Urdd

 

Rydym yn mynd i greu gwaith celf a chrefft ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn ystod wythnos olaf y tymor. Os oes gan unrhyw rieni syniadau, neu a fyddai yn hoffi helpu, cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.

 

Dear Parent / Guardian,

 

Urdd Eisteddfod

 

A big well done to all pupils who took part in the Urdd Eisteddfod at Gwynllyw on Saturday. Congratulations to Jack from Year 2 who has qualified for the next round, to be held later this month. Well done to Carys, Lilly-May, Cody, Martha, Elen, Megan, Isla, Leah, Florence, Levi, Calan,  and Jack who all performed brilliantly on the day.

 

Pontypool Eisteddfod

 

 

Pupils from Year 2 and 3 took part in the Pontypool Eisteddfod this week. The pupils performed particularly well. Pupils performed songs, recitals and we had folk dancing teams from Foundation Phase and Key Stage 2.

 

Congratulations to Kailum who was first in art, Madale who was first in singing, Year 2 group recital who were first and Levi who was third in reciting. And in Key Stage 2 Amelie who was 3rd in reciting and the folk dancing team who were first.

 

 

Cardiff Bay Trip

 

On Tuesday, Year 4 went to Cardiff Bay to stay overnight at the Urdd Camp. We played ten-pin bowling, watched Onward in the cinema and we went on a boat trip around the bay. But, the best bit of all was having ice-cream. We had lots of fun and met other children from Welsh schools in Caerphilly and made lots of new friends. A big thank you to Mr Watkins, Miss Archer and Mrs Lewis-Creel for taking us there.

 

Coronavirus

 

We are receiving regular updates regarding the coronavirus from Torfaen and welsh Government. The advice we receive is very similar to what you will be hearing on the news.

We have plenty of sanitiser and soap available for the children and we have reminded them of the importance of handwashing.

At the moment there is no need to keep children off school with a cold. This advice could change over the coming days – please check Schoop and Twitter for any updates..

 

Urdd Arts and Crafts

During the last week of term we will be creating art work for the Urdd Eisteddfod. If any parents have ideas or are able to help, please let us know. The theme is “Mountains and Seas”. There are a variety of categories such as photography, puppets, 3D, painting.

 

Easter

 

On Friday, April 3rd we will be holding an Easter bonnet/ decorated hairstyle day for the children. There will be prizes for the best bonnet/hair in each class. The PTA will also be hosting an Easter themed bake off. Parents will be invited to school at 2 00 for a coffee afternoon and prizes will be given for the best cakes/biscuits baked by every class. Why not come to school for the afternoon to help with art work and then enjoy the PTA’s coffee afternoon.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Noson rieni

Parents Evening

Dydd Mawrth

Tuesday

Noson rieni

Parents Evening

Clwb garddio

Gardening Club

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

Dydd Iau

Thursday

Diwrnod ymwybyddiaeth Syndrom Downs

Downs Syndrome awareness day (odd socks)

Dydd Gwener

Friday

 

Top