Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr

5.3.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                                 

Eisteddfod Rhyng- genedlaethol

 

Ar ddydd Mercher bu disgyblion blwyddyn 3 a thim dawnsio gwerin yr ysgol yn perfformio mewn eisteddfod ryng-genedlaethol yn Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon gyda Ysgol Blaenafon Heritage ac aelodau o glwb henoed y dref.

Perfformiodd y ddwy ysgol a cafodd y disgyblion gyfle i wneud celf a chrefft gyda’r henoed.

 

Diwrnod y Llyfr

 

Roedd pawb yn edrych yn wych yn eu gwisgoedd ddydd Iau. Cafwyd pared yn yr ysgol a dewisiwyd enillwyr o bob dosbarth. Dyma luniau o rai o’n hoff gymeriadau.

 

 

 

Dathliad Gwyl Dewi Menter Iaith

 

Ar ddydd Sadwrn bu rhai o ein disbyglion yn perfformio yn nathliadau Dydd Gwyl Dewi Menter Iaith ym Mhontypwl. Bu Mrgan, Elen a Martha yn llefaru a perfformiodd tim dawnsio gwerin yr ysgol 3 dawns. Da iawn i bawb a fu yn perfformio.

 

Eisteddfod Cylch

 

Pob lwc i’r disgyblion sydd yn cystadlu yn yr Eisteddofd Gylch ddydd Sadwrn. Byddaf yn rhannu y canlyniadau yn y cylchlythyr wythnos nesaf. 

 

Tik Tok

 

Mae gennym nifer o bryderon am y wefan Tik Tok. Mae llawer o’r cynnwys yn anaddas i blant ac mae gofidion am oedolion yn ceisio cysylltu a phlant. Ni ddylai plant o dan 12 oed ddefnyddio Tik Tok. Os ydych yn caniatau eich plant i’w ddefnyddio monitrwch eu defnydd yn oflaus os gwelwch yn dda.

 

Dear Parent / Guardian,

                                     

Intergenerational Eisteddfod

 

On Wednesday year 3 took part in an intergenerational eisteddfod at the Workmen’s Hall in Blaenafon. We were joined by pupils from Blaenafon Heritage School and elderly residents from the town. 

Both schools performed and the pupils worked with the adults on arts and craft tasks.

 

World Book Day

 

Everyone looked a picture in their World Book Day costumes on Thursday. We had a parade of characters and winners from each class received book vouchers. Well done everyone on a fabulous effort.

 

Menter Iaith – St David’s day celebration

 

On Saturday a group of pupils performed at Menter Iaith’s St David’s Day celebrations in Pontypool Leisure Centre. Megan, Martha and Elen recited and the folk dancing team performed three dances. Well done to everyone for their fantastic performances.

 

Gwynllyw Area Eisteddfod

 

Good luck to all of our pupils who are taking part in the eisteddfod on Saturday. We will bring news of how they get on in next week’s newsletter.

 

 

 

Tik – Tok

 

 

We have a number of concerns about the social network service Tik Tok. We are concerned about the nature of video clips pupils can access through the app. Security on the site also seems to be lax and there are worrying reports of adults attempting to contact children. The age limit is 12 + so none of our pupils should be accessing it. If you are allowing your children to use the app at home, please supervise them carefully.

 

Attendance

 

Occasionally we will need to ask for evidence of medical/dental appointments when children miss school. This is at the request of Torfaen’s Education Department. Please don’t be offended when asked – providing evidence will safeguard parents against any possible action taken by Torfaen if your child/children’s attendance is low.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

  

Digwyddiadau’r wythnos nesaf / Next week’s events:-

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun Monday

Clwb Minecraft Minecraft Club

Dydd Mawrth Tuesday

Clwb Garddio

Gardening Club

Year 4 trip to Cardiff Bay

Blwyddyn 4 i Fae Caerdydd

Eisteddfod Pontypwl Blwyddyn 2

Pontypool Eisteddfod Year 2

Dydd Mercher Wednesday

Year 4 trip to Cardiff Bay

Blwyddyn 4 i Fae Caerdydd

Eisteddod Pontypwl CA 2

Pontypool Eisteddfod (Juniors)

Dydd Iau Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Trip Blwyddyn 1 i Gastell Caerdydd Year 1 trip to Cardiff Castle

Top