Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr 31.1.2020

30.1.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Pel-rwyd yr Urdd

 

Ar ddydd Iau bu tim pel-rwyd yr ysgol yn cystadlu yn nhwrnamaint pel-rwyd yr Urdd yn Ysgol Cwm Rhymni.

30.1.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Pel-rwyd yr Urdd

 

Ar ddydd Iau bu tim pel-rwyd yr ysgol yn cystadlu yn nhwrnamaint pel-rwyd yr Urdd yn Ysgol Cwm Rhymni.

Chwaraeon ni 4 gem. Doedden ni ddim wedi enill gem ond cafon ni un gem gyfartal. Sgoriodd Lilly-May a Nancy ein goliau ni. Tarodd dau o ein chwaraewyr ni Megan ac roedd un o’r tim arall wedi hefyd!

 

 

Diwrnod Miwsig Cymru

 

Mae dydd Gwener yn Ddiwrnod Miwsig Cymru. I ddathlu bydd pob dosbarth yn cynnal sioe dalentau. Bydd enillwyr pob dosbarth yn perfformio o flaen yr ysgol i ddewis pencampwyr Ysgol Bryn Onnen.

 

Byddai yn wych os gallai rheini anog eu plant i wrando ar gerddoriaeth Cymraeg dros yr wythnos nesaf i helpu gyda’r dathlu.

 

Dyna restr o rai grwpiau mae’r plant yn eu hoffi;

Calan

Gwibdaith Hen Fran

Candelas

Sibrydion

Mr Phormiwla

Gwilym

Yws Gwynedd

 

Bydd gweithdai vlogio i flwyddyn 4,5 a 6 ar y dydd – diolch yn fawr i Menter Iaith am drefnu.

 

Cwricwlwm i Gymru

 

Fel y dwedais wythnos diwethaf mae Cwricwlwm i Gymru nawr wedi eu lawnsio. Dyma ddolen i ddwy dudalen ddefnyddiol gan y llywodraeth sydd yn esbonio y cwricwlwm newydd.

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-bryn-onnen/UploadedDocument/ac4eaa55ccec434b8cb050a4686cda74/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru-canllaw-ar-gyfer-plant-pobl-ifanc-a-theuluoedd.pdf

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-bryn-onnen/UploadedDocument/d2349b47d2234815838581c2b7f91698/a-new-curriculum-in-wales-a-guide-for-children-young-people-and-families.pdf

Cadw Amser

 

Mae gormod o blant yn cyrraedd ysgol yn hwyr neu yn cael eu casglu yn gynnar. Mae’r ysgol yn agor am 9 15, sicrhewch fod eich plant yn cyrraedd ar amse os gwelwch yn dda.

 

Ni ddylid casglu plant cyn 3 30, oni bai fod gwir angen gadael ar gyfer apwyntiad.

 

Dear Parent / Guardian,

 

Urdd Netball

 

On Thursday the school netball team took part in the Urdd Netball tournament.

We played four games. We lost three and drew 1. Nancy and Lilly-May scored all of our points. We played against Y Fenni, Panteg and Casnewydd. Two of our own players managed to injure Megan, and one of the girls from the other team did the same!

 

Megan and Lola

 

 

 

 

Diwrnod Miwsig Cymru

 

Friday, February 7th is Welsh Music Day. Every class will be having a talent contest with the winners from each class competing in the school final. It would be fantastic if children and parents could also listen to Welsh music at home over the coming week to celebrate the event.

 

Here is a list of some groups the children like;

Calan

Gwibdaith Hen Fran

Candelas

Mr Phowmiwla

Sibrydion

Gwilym

Yws Gwynedd

 

Years 4,5 and 6 will be taking part in vlogging workshops on the day – many thanks to Menter Iaith Torfaen for arranging this.

 

Curriculum for Wales

 

The new curriculum has now been published. Here are links to two Welsh Government websites that give information about the new curriculum.

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-bryn-onnen/UploadedDocument/ac4eaa55ccec434b8cb050a4686cda74/cwricwlwm-newydd-yng-nghymru-canllaw-ar-gyfer-plant-pobl-ifanc-a-theuluoedd.pdf

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-bryn-onnen/UploadedDocument/d2349b47d2234815838581c2b7f91698/a-new-curriculum-in-wales-a-guide-for-children-young-people-and-families.pdf

 

Timekeeping

 

Too many pupils are arriving late or being collected early from school. School start at 9 15 for all pupils, can you please make every effort to be on time.

 

School finishes at 3 30. Pupils shouldn’t be collected early unless they have an appointment that can’t be arranged for another time such as a medical or dental appointment.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

 

Digwyddiadau’r wythnos nesaf / Next week’s events:-

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

Gwasanaeth gyda Mrs Roynon

Assembly with Mrs Roynon

Cyfarfod Ffrindiau Bryn Onnen

Friends of Bryn Onnen (PTA) meeting

Dydd Iau

Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Diwrnod Miwisg Cymraeg

Welsh Music Day

Top