Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr

25.3.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Hyfforddiant Mewn Sywdd

 

Cofiwch bydd yr ysgol ar gau dydd Gwener nesaf – Ebrill 1af. Mae hyn ar gyfer hyfforddiant i staff.

 

Pared Hetiau Pasg

 

Ar ddydd Gwener Ebrill 8ed byddwn yn cynnal pared hetiau Pasg. Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn garedig iawn wedi cytuno i ddarparu gwobrau ar gyfer yr enillwyr ymhob dosbarth. Bydd yr 8ed hefyd yn ddiwrnod gwisg anffurfiol i bob disgybl.

 

Defnydd Disgyblion or We

 

Rydym yn dal i brofi trafferthion gyda defnydd disgyblion o’r we, cyfryngau cymdeithasol a gemau cyfrifiadurol. Nid y disgyblion hyn yn yr ysgol sydd yn gyfrifiol. Ar hyn o bryd rydym yn gwled disgyblion ifanc iawn o flynyddoedd 2 a 3 yn defnyddio. Dyma grynodeb o’r oedran dylai disgyblion fod i ddefnyddio rhai safweoedd poblogaidd.

 

TikTok

13

WhatsApp

16

Fortnite

12

Facebook

13

Insatgram

13

Snapchat

13

Red Dead Redemption

18

 

Llyfrau Newydd

 

Dros y misoedd diwethaf mae’r ysgol wedi defnyddio grant gan lywodraeth Cymru i adewyddu ein stoc o lyfrau darllen Cymraeg. Rydym wedi llwyddo i brynnu gwerth tua £12 000 o lyfrau Cymraeg ar gyfer pob oedran. Bydd y llyfrau yma yn adnodd gwerthfawr i’n holl ddisgyblion.

 

Gwyl Ddawns

 

Byddwn yn cynnal Gwyl Ddawns yn yr ysgol ar Gorffennaf 7ed rhwng 4 00 a 7 00. Bydd pob dosbarth yn perfformio yn yr wyl. Bydd hwn yn gyfel i rieni weld eu plant yn perfformio am y tro cyntaf ers dwy flynedd.Bydd yr ysgol a Ffrindiau Bryn Onnen yn cydweithio i drefnu yr wyl.

 

Ysgol Newydd yng Ngwynllyw

 

Mae dryswch yn dal i fodoli yng ngylch ehangu Ysgol Gymraeg Gwynllyw. Ni fydd Ysgol Bryn Onnen yn cau nac yn symud i Wynllyw. Bydd agor yr ysgol newydd o bosib yn effeithio ar rai ohonoch yn y dyfodol. Bydd plant sydd yn byw yn Nhrefddyn, Penygarn a Phentwyn yn y dyfodol yn byw yn nalgylch Gwynllyw. Ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw blant sydd eisioes yma yn Ysgol Bryn Onnen.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Ifan a Connie

Derbyn                        Connie W

Blwyddyn 1    Iwan G

Blwyddyn 2    Rudi

Blwyddyn 3    Mila

Blwyddyn 4    Harri T

Blwyddyn 5    Pippa

Blwyddyn 6    Amber

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Kayla a Beau N

Derbyn                        Macsen

Blwyddyn 1    Dolly

Blwyddyn 2    Noah D

Blwyddyn 3    Kaylum

Blwyddyn 4    Mason

Blwyddyn 5    Brooke

Blwyddyn 6    Leah S

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Staff training

 

Remember next Friday (April 1st) is a training day. Please don’t send your child to school.

 

Easter Bonnet Parade

 

On Friday April 8th we will be having an Easter Bonnet Parade. Pupils can design and make their own Easter Bonnets and the PTA will donate prizes to the winners in each class.

It will also be non-uniform day for all pupils.

 

E-safety

 

We continue to experience problems with pupils playing unsuitable games and accessing inappropriate material online at home. This isn’t the older pupils at the school but younger pupils in years 2,3 and 4 playing games that, as you can see from the table below, they should not be getting access to.

 

TikTok

13

WhatsApp

16

Fortnite

12

Facebook

13

Insatgram

13

Snapchat

13 – must be verified with parental permission

Red Dead Redemption

18

 

We have had three incidents of concern with online material or social media amongst our pupils this week alone. Please monitor which apps and games your children play and reinforce the school’s messages surrounding the safe and appropriate use of technology.

 

New reading books

 

Since the start of the year the school has invested grant funding in replenishing and renewing our stock of Welsh language reading books. This will provide a valuable resource to pupils of all age groups.

Dance Festival

 

The school plans to hold a Dance Festival on July 7th between 4 00 – 6 00. Tickets will be on sale shortly.  All classes will perform as part of the festival. This will give parents an opportunity to see their children performing for the first time in over two years.

Pupils topics will be tailored around the dances they learn and the countries they originate from. The school will be working with the PTA to arrange the festival which will happen instead of the School Fete that we have had previously.

 

New School at Gwynllyw

 

There still seems to be confusion surrounding Ysgol Gwynllyw becoming a “through school” for ages 3-18. It is not the plan for Ysgol Bryn Onnen to close nor to move to the Gwynllyw site.

The opening of the new school will in the future impact some of you living in the Trevethin, Penygarn and Pentwyn areas. In the future children from those areas will be in the new Gwynllyw school’s catchment area. This will not impact on children already at Ysgol Bryn Onnen.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Ifan and Connie

Derbyn                        Connie W

Blwyddyn 1    Iwan G

Blwyddyn 2    Rudi

Blwyddyn 3    Mila

Blwyddyn 4    Harri T

Blwyddyn 5    Pippa

Blwyddyn 6    Brooke

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Kayla and Beau

Derbyn                        Macsen

Blwyddyn 1    Dolly

Blwyddyn 2    Noah D

Blwyddyn 3    Kaylum

Blwyddyn 4    Mason

Blwyddyn 5    Brooke

Blwyddyn 6    Leah S

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top