Menu
Home Page
Home Page

Canlyniadau Eisteddfod y Sir / County Eisteddfod Results

Roedd y tim Dawnsio Creadigol wedi perfformio yn wych ar ddydd Sadwrn! Daeth y tim yn 4ydd yn y gystadleuaeth ac roeddwn yn hynod o falch o bob un plentyn a gymerodd rhan. Hoffwn ddiolch i'r rhieni am eu cefnogaeth ffantastig ar y dydd a'r aelodau staff a ddaeth i gefnogi. Roedd hi wir yn brofiad gwerth chweil i weld y plant yn perfformio gyda chymaint o hyder ar y llwyfan- da iawn chi.

Yn ogystal a hynny fe'n hysbyswyd o'r ffaith mae Ysgol Bryn Onnen oedd enillwyr y darian Celf a Chrefft am yr ail flwyddyn yn olynnol! Am newyddion gwych- mae Mrs. Barber yn teimlo fel petai hi wedi ennill y loteri! Unwaith eto, diolch o galon i bob un sydd wedi bod yn rhan o Gelf a Chrefft yr Urdd eleni.

The Creative Dance team performed superbly in the Urdd County Eisteddfod last Saturday. They came 4th in this competition and I was extremely proud of each and every one of them. I want to thank the parents for the fantastic support on the day- you're all part of my adult Creative Dance team next year! We are up against Diversity! I also want to thank the staff members who came to support on the day as well - diolch o galon i chi. It was fantastic to see the children perform with such confidence on the stage- well done once again.

In addition to this I am pleased to inform you that Ysgol Bryn Onnen has won the coveted Urdd Art And Craft trophy for the second year in succession. Mrs. Barber feels as if she has won the lottery! Once again, a huge thank you to everyone involved with the Art and Craft this year.
Top