Menu
Home Page
Home Page

ail-agor - school re-opening

14.5.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Lluniau dosbarth

 

Tynwyd lluniau o bob dosbarth ddydd Mawrth. O’r wythnos nesaf ymlaen bydd y lluniau ar gael trwy wefan Tempest a gall rhieni eu harchebu ar lein. Bydd neges yn cael ei ddanfon ar Schoop i hysbysu rhieni fod y lluniau yn barod.

 

Eisteddfod T

 

Mae Eisteddfod yr Urdd eleni wedi ei gohirio. Yn ei lle bydd yr Urdd yn cynnal Eisteddfod T. Rydym wedi clywed yn ddiweddar am lwyddiant 2 o’n grwpiau sydd wedi cyrraedd y 3 olaf yn eu cysatdalaethau. Da iawn i gor blwyddyn 6 ac i Cariad, Megan, Leah J, Lili-Mai, Iwan a Lola o flwyddyn 5 am eu parodi o raglen deledu poblogaidd. Diolch yn fawr hefyd i Miss Williams-Jones am ei gwaith caled yn ymarfer a pharatoi.

 

Arian cinio

 

Mae ysgolion a rhieni yn cael trafferth ar hyn o bryd gyda y sytem dalu am ginio ysgol. Mae hyn oherwydd problem staffio o fewn Torfaen. Yn aml mae rhieni yn talu i fewn i gyfrifon eu plant a dydy y cyfri ddim yn diweddaru am ddyddiau. Hefyd dydyn ni fel ysgol ddim yn cael ein hysbysu o unrhw ddyledion.

Y bwriad yw i’r ysgol symud at system fwy diweddar a dibynadwy cyn ddiwedd y tymor.

 

Yr ardal allanol

 

Rydym wedi cwblhau mwy o ddatblygiadau i ein hardal allanol. Mae gan y Meithrin bwll tywod newydd a phlanwyr ac mae ein cwt ieir yn barod ar gyfer ei ymwlewyr cyntaf. Diolch yn fawr i Mr Evans a Mr Gould am eu holl waith wrth gwblhau y prosiectau.

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Scott a Evan

Derbyn                        Jasmine C

Blwyddyn 1    Oliver N

Blwyddyn 2    Beck

Blwyddyn 3    Mia C

Blwyddyn 4    Nyree

Blwyddyn 5    Lili S a Ewan

Blwyddyn 6    Ieuan

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Frankie a Isobelle

Derbyn                        Freya

Blwyddyn 1    Poppy a Fred

Blwyddyn 2    Archie

Blwyddyn 3    Harri

Blwyddyn 4   

Blwyddyn 5    Leah J a Connor L

Blwyddyn 6    Miley

 

Dear Parent / Guardian,

Class photos

 

Tempest took class photos on Tuesday. As of next week the photos will be available to buy directly from Tempest with a delivery to school if preferred. Please keep an eye on Schoop next week for more details.

 

Eisteddfod T

 

This year’s Urdd Eisteddfod has been cancelled due to the pandemic. However the Urdd will be holding a virtual eisteddfod in the half term week. This will be televised and broadcast on the radio as the Urdd Eisteddfod is each year. Recently we have heard that two of our entries have reached the final 3 in their category. The year 6 choir and Iwan, Lola, Leah J, Megan, Cariad and Lili-Mai from Year 5 for their parody of a TV show. Fantastic work by all involved and a big thank you to Miss Williams-Jones for all her hard work preparing and practising.

We will let everyone know when their performances will be broadcast.

 

School Dinner Payments

 

Schools and parents throughout Torfaen are currently experiencing problems with the online payment system for school dinners. Often when parents top up it takes days to show in children’s accounts and schools aren’t receiving any information from Torfaen about any debts owed by parents. This is due to a staffing issue within Torfaen. A number of headteachers have raised concerns about this and especially the fact that parents may have school dinner debts that they are unaware of. We should be moving to a more up-to date and reliable system before the end of term. This will be the system some of you are familiar with if you have children in secondary school.

 

Outdoor area

 

We have had a few new additions to our outdoor play learning areas recently. Meithrin have a new sand play area and planters and our chicken coop is built and ready to welcome our first chickens soon. A big thank you to Mr Evans and Mr Gould for all their hard work with the projects.

Pupil of the week

 

Meithrin          Scott and Evan

Derbyn                        Jasmine

Blwyddyn 1    Oliver N

Blwyddyn 2    Beck

Blwyddyn 3    Mia

Blwyddyn 4    Nyree

Blwyddyn 5    Lili S and Ewan

Blwyddyn 6    Ieuan

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Frankie and Isobelle

Derbyn                        Freya

Blwyddyn 1    Poppy and Fred

Blwyddyn 2    Archie

Blwyddyn 3    Harri T

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5    Leah J and Connor L

Blwyddyn 6    Miley

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top