Menu
Home Page
Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Addysg Gymraeg yn Nhorfaen. How to access Welsh medium education in Torfaen

Trawsnewid ADY - ALN Transfrormation

Asesiad Risg Covid-19 Risk Assessment

Prospectws - prospectus 2021-22

Privacy Notice - Hysbysiad Preifatrwydd

Polisi Diogelu - Safeguarding Policy

Asesiad Risg Covid-19 Risk Assessment

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Strategic Equality Plan

Cynllun datblygu ysgol - School Development Plan

PL grant mid-year review. Adolygiad o'r cynllun grant PL

Cynllun gwariant grantiau - planned grant spending

Dyma rai dogfenau pwysig. Os hoffech gopi caled neu fynediad at ddogfen nad ydy hi yma, cysylltwch a'r ysgol.

 

Here are some key documents. If you would like a hard copy or access to other public documents please contact the school directly.

Polisi Cwynion - Complaints policy

Caniatad TGCh - ICT appropriate use policy

Top