Menu
Home Page
Home Page

Gweledigaeth Ysgol / School Vision

Gweledigaeth Ysgol Bryn Onnen

 

"Gofal am ddysgu. Dysgu am ofal"

 

Ein gweledigaeth yn Ysgol Bryn Onnen yw darparu ysgol lle mae plant, rhieni, staff, llywodraethwyr a’r gymuned yn medru gweithio gyda'i gilydd i gynnig awyrgylch groesawgar, hapus, diogel a gweithgar i bob unigolyn.

 

Rydym yn anelu at ddathlu ein llwyddiannau gyda’n gilydd fel cymuned ysgol gyda phob unigolyn yn werthfawr ac yn cael ei barchu. Yn ein cymuned ysgol ceisiwn annog parch tuag at ein hiaith a’n treftadaeth ein hunain yn ogystal a ieithoedd a diwylliannau eraill.

Mae lles, hapusrwydd ac addysg y plant yn ganolog i bob penderfyniad a wneir yn Ysgol Bryn Onnen. Ceisiwn ddarparu cwricwlwm cyfoethog, cytbwys ac ymarferol gyda digon o adnoddau i hybu chwilfrydedd naturiol pob plentyn beth bynnag eu lliw, cenedl, diwylliant neu dras. Yr ydyn ni fel cymuned ysgol yn gweld pwysigrwydd datblygu sgiliau fel arf addysgiadol pwysig. Ceisiwn annog disgyblion i ddefnyddio’r sgiliau hyn er mwyn pennu llwyddiant , i ddysgu’n dda o gamsyniadau ac i gydweithio’n effeithiol. Yn Ysgol Bryn Onnen mae pob disgybl yn gywerth a'i gilydd ond fe gydnabyddwn hefyd bod plant yn wahanol i’w gilydd a bod ganddynt yr hawl i lwyddo mewn gwahanol ffyrdd.

 

Mae gofynion yr unfed ganrif ar hugain yn rhoi pwyslais mawr ar y cenhedloedd newydd o blant. Ceisiwn annog y plant i barchu ac i ofalu am y byd o’u cwmpas ac i ddatblygu fel dinasyddion sydd yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg. Bydd technolegau newydd yn chwarae rhan bwysig ym mywydau’r dinasyddion yma a rhaid i ni fel ysgol gydnabod ac annog hyn drwy fuddsoddi’n ddoeth mewn Technoleg Gwybodaeth.

 

Gyda phwylais mawr ar lles a ffitrwydd cenhedloedd y dyfodol teimlwn ei fod yn bwysig sicrhau bod ein plant yn ymwybodol o fwyta’n iach ac yn gywir a sut i edrych ar ol eu hiechyd a’u glendid personol. Annogwn ein plant i gystadlu yn frwd ac yn deg gan barchu a chydnabod cyfraniadau pawb.

 

Ein nod yw i sicrhau y bydd bywydau'r plant sy’n gadael Ysgol Bryn Onnen ym mlwyddyn chwech yn cael eu cyfoethogi a’u hehangu o ganlyniad i’r profiadau a gawsant gyda ni. Rydyn ni eisiau pob plentyn i barhau gyda’i addysg ac i ymestyn eu gorwelion a gwynebu her a sialens y dyfodol gyda hyder.

 

Our vision at Ysgol Gymraeg Bryn Onnen

 

"Caring for learning. Learning to care"

 

 

Our vision here at Ysgol  Bryn Onnen is to provide a school where children, parents, staff, governors and the community can work in harmony to create an atmosphere that is welcoming, happy, safe and busy for each individual.

 

We aim to celebrate our achievements together as a school community and to ensure that all individuals are important and are respected. We want to encourage respect towards our language and inheritance as well as towards other languages and cultures.

 

The interest, happiness and education of the children will be central to all decisions made at Ysgol Bryn Onnen. We aim to provide a curriculum that is rich, balanced and based on experiences. Resources will be used to complement this process and to help the natural inquisitiveness of every child whatever his / her colour, background, culture or ethnicity .We as a school community are aware of the importance of developing children’s skills. We would like our children to use these skills to determine success, to learn from errors and to work effectively and efficiently together. All pupils at Ysgol  Bryn Onnen are equal and have the right to achieve in different ways.

 

The demands of the twenty first century place an increasing emphasis on the new generation of children. We want our children to love and respect the world around them and to develop as citizens who know the difference between good and bad. New technologies will play an increasingly important role in the future of our children and we as a school have to realise and encourage this by investing wisely in Information Technology.

 

An increasing emphasis is also placed on the well being and fitness of the future generation. As a consequence we want to ensure that our children are aware of healthy eating and how to look after their health and personal hygiene. We encourage our children to be strong yet fair sporting competitors who respect and appreciate the contributions of everyone.

 

Our aim is to ensure that pupils who leave Ysgol  Bryn Onnen do so with their lives enriched and broadened from their experiences with us. We want our children to have the appetite for further learning and to be able to face the challenges of the future with confidence.

Top