Menu
Home Page
Home Page

Beth yw'r Siarter Iaith? / What is the Welsh Language Charter?

Beth yw’r Siarter Iaith?

Cynllun er mwyn hybu’r defnydd o Gymraeg yn gymdeithasol yn ysgolion cynradd Cymru yw’r Siarter Iaith. Maent wedi cyflwyno dau gymeriad Newydd sef Seren a Sbarc. Bydd y ddau arwr yma ar bosteri a bathodynnau yn annog plant rhwng 4 a 7 oed i ddefnyddio’r iaith ar yr iard, yn y cartref ac yn y dosbarth.

 

Fel rhan o'r Siarter, mae pob ysgol unigol yn cwblhau ymarfer sylfaenol i bennu defnydd o'r iaith cyn datblygu cynllun gweithredu i weithio tuag at wobr efydd, arian neu aur. Mae'r cynllun yn annog cyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - yn ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr ysgol a'r gymuned ehangach.

 

Mae cyfathrebu yn rhan bwysig o fywyd cyfoes - mae tyfu fyny yn ddwyieithog yn golygu bydd plant yn datblygu sgiliau bywyd. Gelli ddarllen mwy am y Siarter Iaith yn eich ardal chi ar wefannau eich ysgol lleol.

Mae gan gymeriadau y Siarter, Seren a Sbarc, gân arbennig, gyda’r geiriau i ganu gyda’r gân yn y fideo. Mae’r gân hefyd ar gael ar Spotify.

 

What is The Welsh Language Charter?

 

The Welsh Language Charter is a project to encourage the use of Welsh socially in primary schools in Wales. It has welcomed two characters, Seren a Sbarc. The two heroes on posters and badges will encourage children between 4 and 7 years old to use the Welsh language in the playground, at home and the classroom.

 

As part of the Charter, each individual school completes a baseline exercise to determine current language use before developing an action plan to work towards a bronze, silver or gold award. It encourages participation from every member of the school community - pupils, parents, school governors and the wider community. 

Communication is at the heart of modern life – growing up bilingual meant that children will be developing skills for life. You can read more about the Welsh Language Charter in your area on your local schools website.

 

The Siarter Iaith mascots, Seren and Sbarc, have a special song, which you can sing along with my following the lyrics in the video. The song is also available on Spotify.

 

https://cymraeg.llyw.cymru/learning/schools/SiarterIaith./?lang=en

 

Top